ҚОНУНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ДАР БОРАИ ДАСТРАСӢ БА ИТТИЛООТ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ СУДҲО

Қонуни мазкур асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳоро муқаррар намуда, муносибатҳои ҷамъиятиро вобаста ба он танзим менамояд.

 

БОБИ1.МУҚАРРАРОТИУМУМӢ

 

Моддаи1.Мафҳумҳоиасосӣ

ДарҚонунимазкурмафҳумҳоиасосиизеринистифодамешаванд:

1)дастрасӣбаиттилоот-бадастоварданииттилоотоидбафаъолиятисудҳоботартибимуқаррарнамудаиҚонунимазкур;

2)иттилоотоидбафаъолиятисудҳо-иттилооте,киазҷонибисудҳодардоираисалоҳияташономодакардашудаанд,санадҳоисудӣвобастабапарвандаҳоимушаххасвасанадҳоидигаре,кифаъолиятисудҳоротанзимменамоянд;

3)судҳо-Судиконститутсионӣ,СудиОлӣ,СудиОлиииқтисодӣ,Судиҳарбӣ,СудиВилоятиМухториКӯҳистониБадахшон,судҳоивилоят,шаҳриДушанбе,шаҳрваноҳия,СудииқтисодииВилоятиМухториКӯҳистониБадахшон,судҳоииқтисодиивилоятвашаҳриДушанбе,кинизомиҳокимиятисудииҶумҳурииТоҷикистонроташкилмедиҳанд;

4)истифодабарандаииттилоот-шахсивоқеӣёҳуқуқие,киботартибимуқаррарнамудаиҚонунимазкуриттилоотоидбафаъолиятисудҳородархостменамояд,бадастмеорадваистифодамебарад;

5)санадисудӣ-фармон,ҳалнома,ҳукм,таъинотвақарор,киботартибимурофиаисудииконститутсионӣ,гражданӣ,оилавӣ,иқтисодӣ,ҷиноятӣваҳуқуқвайронкуниимаъмурӣ,киқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонмуқаррарнамудааст,баровардашудаанд.

 

Моддаи 2. Доираи амали Қонуни мазкур

 1. Амали Қонуни мазкур ба муносибатҳое татбиқ мегардад, ки бадастрасии истифодабарандаи иттилоот оид ба фаъолияти судҳо вобастаанд.
 2. Агар қонунгузории мурофиавии Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигари пешниҳоди иттилоотро пешбинӣ намояд, муқаррароти Қонуни мазкур бо назардошти талаботи он татбиқ мегарданд.

 

Моддаи 3. Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораидастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо

Қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораидастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон асос ёфта, аз Қонуни мазкур ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин санадҳои ҳуқуқии байналмилалие, ки Тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст, иборат мебошад.

 

Моддаи4.Принсипҳоидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳо

Принсипҳоидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳоазинҳоиборатанд:

1)қонуният;

2)ошкоровадастрасбуданииттилоотоидбафаъолиятисудҳо,баистисноиҳолатҳоимуқаррарнамудаиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистон;

3)саҳеҳбуданииттилоотоидбафаъолиятисудҳо;

4)озодонаҷустуҷӯкардан,дастрасвапаҳннамуданииттилоотоидбафаъолиятисудҳоботартибимуқаррарнамудаиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистон;

5)риоянамуданиҳуқуқишаҳрвандонбадахлнопазирииҳаётишахсӣ,сирришахсӣваоилавӣ,ҳимояишаънушарафваэътиборикориионҳо,сирритиҷоратӣ,ҳуқуқҳоиташкилотҳооидбаҳифзиэътиборикориионҳо;

6)риоянамуданиҳуқуқваманфиатҳоиқонуниииштирокчиёнимурофиаисудӣҳангомипешниҳодииттилоотоидбафаъолиятисудҳо;

7)манъидахолатбафаъолиятисудҳоҳангомидархостнамуданииттилоотоидбафаъолиятисудҳо.

 

Моддаи 5. Маҳдудиятҳои дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо

 1. Дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо маҳдуд карда мешавад, агар иттилоот ба маълумоти дорои сирри давлатӣ ё сирри дигари бо қонун ҳифзшаванда мансуб бошад.
 2. Номгӯй ва тартиби баиттилооти дастрасиашон маҳдуд мансуб донистани иттилоот оид ба фаъолияти судҳо бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.

 

Моддаи6.Тарзҳоидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳо

Дастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳоботарзҳоизеринамалӣкардамешавад:

1)иштирокишаҳрвандонванамояндагониташкилотҳодармурофиаҳоиошкороисудӣ;

2)интишорнамуданииттилоотоидбафаъолиятисудҳотавассутивоситаҳоиахбориомма;

3)интишорнамуданииттилоотоидбафаъолиятисудҳодарсомонаисудҳо;

4)ҷойгирнамуданииттилоотоидбафаъолиятисудҳодарбиноисудҳо;

5)баистифодабарандадоданииттилоотоидбафаъолиятисудҳо,кидарбойгонӣнигоҳдоштамешавандёшиноснамуданиистифодабарандабоонҳо;

6)бодархостиистифодабарандаииттилоотбаӯпешниҳоднамуданииттилоотоидбафаъолиятисудҳо;

7)ботарзҳоидигаре,киқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонманънакардааст.

 

Моддаи 7. Шаклҳои пешниҳоди иттилоот оид ба фаъолияти судҳо

Иттилоот оид ба фаъолияти судҳо дар шакли шифоҳӣ, хаттӣ, электронӣ ва шаклҳои дигаре, ки қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ накардааст, пешниҳод карда мешаванд.

 

Моддаи 8. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои истифодабарандаи иттилоот

 1. Истифодабарандаи иттилоот ҳуқуқ дорад:

1) иттилоотро оид ба фаъолияти судҳо ба даст оварад;

2) зарурати ба даст овардани иттилооти дархостшударо оид ба фаъолияти судҳо, ки дастрасӣ ба он маҳдуд намебошад, асоснок накунад, агар дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар пешбинӣ нашуда бошад.

 1. Истифодабарандаи иттилоот уҳдадор аст талаботи Қонуни мазкур ва қонунҳои дигариҶумҳурии Тоҷикистонро риоя намояд.

 

БОБИ2.ТАШКИЛИДАСТРАСӢБАИТТИЛООТОИДБАФАЪОЛИЯТИСУДҲОВАТАЛАБОТҲАНГОМИАМАЛӢНАМУДАНИОН

 

Моддаи9.Ташкилидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳо

1.ТашкилидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳобоназардоштиталаботиҚонунимазкуразҷонибисудҳодардоираисалоҳияташонамалӣкардамешавад.

2.Раисисудбомақсадиташкилидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳошахсиваколатдорротаъиннамуда,ҳуқуқвауҳдадориҳоиӯроботартибимуқаррарнамудаиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонмуайянмекунад.

 

Моддаи 10. Ташкили дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо тавассути шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ

Судҳо барои интишори иттилоот оид ба фаъолияти худ бо истифода аз шабакаҳои иттилоотию коммуникатсионӣ сомонаҳоро бо нишон додани суроғаҳои электронӣ, ки тавассути онҳо дархост ирсол кардан мумкин аст, ташкил менамоянд.

 

Моддаи11.Талаботҳангомидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳо

Талаботҳангомидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳоазинҳоиборатмебошанд:

1)саҳеҳбуданииттилоотипешниҳодшаванда;

2)риоянамуданимуҳлатҳоватартибипешниҳодииттилоот;

3)азиттилоотипешниҳодшавандаоидбафаъолиятисудҳохориҷнамуданимаълумоте,кидастрасӣбаонмаҳдудаст;

4)ташкилнамуданишароитимоддиютехникиизарурӣбароиамалӣнамуданиҳуқуқидастрасӣбаиттилоот.

 

БОБИ3.ПЕШНИҲОДИИТТИЛООТОИДБАФАЪОЛИЯТИСУДҲО

 

Моддаи 12. Иштирок дар мурофиаҳои судӣ

 1. Шаҳрвандон ва намояндагони ташкилотҳо ҳуқуқ доранд дар мурофиаҳои ошкорои судӣ иштирок дошта бошанд, инчунин рафти маҷлиси судиро бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон сабт намоянд.
 2. Тартиби иштироки шахсони дар қисми 1 ҳамин модда зикргардида дар мурофиаи судӣ, толорҳои маҷлиси судӣ ва бинои судҳо бо қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва санадҳои дигаре, ки фаъолияти судҳоро танзим менамоянд, муқаррар карда мешавад.

 

Моддаи13.Интишорииттилоотоидбафаъолиятисудҳо

ИнтишорииттилоотоидбафаъолиятисудҳотавассутивоситаҳоиахбориоммаботартибимуқаррарнамудаиҚонуниҶумҳурииТоҷикистон«Дарбораиматбуотидаврӣвадигарвоситаҳоиахбориомма»амалӣкардамешавад,агардарқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонтартибидигарпешбинӣнашудабошад.

 

Моддаи14.Ҷойгиркарданииттилоотоидбафаъолиятисудҳодарсомонаисудҳо

1.Дарсомонаисудҳоиттилоотизеринҷойгиркардамешаванд:

1)иттилоотиумумӣдарбораисуд:

-номисуд,суроғаипочтавӣ,суроғаиэлектронӣ,рақамителефоне,китавассутиониттилоотихусусиятимаълумотидоштагирифтанмумкинаст;

-сохториташкилиисуд;

-салоҳиятисуд;

-номгӯисанадҳоимеъёрииҳуқуқие,кифаъолиятисудҳоротанзимменамоянд;

-дастурамалоидбакоргузорӣдарсудҳоиҶумҳурииТоҷикистонвасанадҳоидигаре,кифаъолиятидохилиисудротанзимменамоянд;

-насаб,номваномипадарираисисуд,муовинонираисисуд,судяҳо,роҳбаридастгоҳисуд,дармавридирозӣбуданишахсонимазкурмаълумотидигардарбораионҳо;

-номгӯисистемаииттилоотӣвамахзанимаълумоте,кидарихтиёрисудмебошанд;

-номгӯинашрияисуд(агарчуниннашриябошад);

2)иттилооте,кибобаррасиипарвандадарсудалоқамандмебошанд:

-талаботоидбашаклвамазмуниҳуҷҷатҳое,киҳангомибасудмуроҷиаткарданмуайянгардидаандваёнамунаиинҳуҷҷатҳо,тартибибасудпешниҳоднамуданиҳуҷҷатҳоимазкур;

-маълумотоидбаандозаватартибипардохтибоҷидавлатӣазрӯикатегорияипарвандаҳое,кидарсудбаррасӣкардамешаванд;

-маълумотоидбапарвандаҳовасанадҳоиқабулкардаисудӣазрӯинатиҷаибаррасиионҳо;

-тавзеҳотваҷамъбастазрӯимасъалаҳоитаҷрибаисудиибаррасиипарвандаҳоисудӣ;

3)маълумотиоморисудӣботартибимуқаррарнамудаиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистон;

4)иттилоотоидбамасъалаҳоикадриисуд:

-талаботнисбатбаномзадҳобавазифаикоромӯз-судя;

-маълумотоидбаҷойҳоихолиимансабҳоимаъмуриихизматидавлатӣдардастгоҳисуд;

-тартибиқабулшуданбахизматидавлатӣдардастгоҳисудҳо,талаботитахассусӣнисбатбаномзадҳобароиишғолимансабихолиимаъмуриихизматидавлатӣдардастгоҳисуд;

-тартибигузаронданванатиҷаиозмунҳобароиишғолимансабҳоихолиимаъмуриихизматидавлатӣдардастгоҳисуд;

-иттилоотоидбатартибвавақтиқабулишахсонивоқеӣванамояндагонишахсониҳуқуқӣ,тартибибаррасиимуроҷиатионҳовобастабафаъолиятисуд,судяёкормандонидастгоҳисуд.

2.Судиконститутсионӣ,СудиОлӣваСудиОлиииқтисодӣдарбаробарииттилоотидарқисми1ҳаминмоддамуқарраршудамувофиқандарсомонаихудмаълумотрооидбанизомисудииҶумҳурииТоҷикистонҷойгирменамоянд.

 

Моддаи15.Интишориматнисанадҳоисудӣдарсомонаисудҳо

1.Матнисанадҳоисудӣ,баистисноисанадҳоисудиидарқисми5ҳаминмоддапешбинигардида,пасазэътибориқонунӣпайдокарданионҳоборозигиииштирокчиёнимурофиаисудӣдарсомонаисудҳоҷойгиркардамешавад.

2.ҶойгиркарданвамуҳлатҳоидарсомонаисудҳонигоҳдоштанисанадҳоисудӣазҷонибиСудиконститутсионӣ,СудиОлӣваСудиОлиииқтисодӣдардоираисалоҳияташонмуқарраркардамешаванд.

3.Ҳангомиинтишорнамуданиматнисанадҳоисудӣдарсомонаисудҳобомақсадитаъминиамниятииштирокчиёнимурофиаазонҳомаълумотидарқисми4ҳаминмоддапешбинигардидахориҷкардамешавад.Баривазимаълумотишахсиихориҷкардасарҳарфҳоинасаб,номваномипадар,номисохтавадигарифодаҳо,киҳаммонандкарданииштирокчиёнимурофиароғайриимконмегардонанд,истифодамешаванд.

4.Маълумотишахсӣмувофиқанбосанадҳоисудӣинҳомебошанд:

1)насаб,номваномипадарииштирокчиёнимурофиаисудӣ,санаваҷойитаваллуд,ҷойиистиқоматёбудубош,рақамителефон,маълумотишиносномаёҳуҷҷатидигаритасдиқкунандаишахсият,рақамимушаххасиандозсупорандаишахсонивоқеӣваҳуқуқӣ,инчунинсоҳибкорониинфиродӣ;

2)маълумотоидбамаҳаллиҷойгиршавииқитъаизамин,бино,иншоот,хонаиистиқоматӣ,воситаинақлиёт,маълумотидигардарбораимолумулквамаблағҳоипулиидарбонкҳоёдигарташкилотиқарзӣбудаииштирокчиёнимурофиаисудӣ,агаринмаълумотбамоҳиятипарвандамансуббошад.

5.Дарсомонаисудҳоматнисанадҳоисудие,кибопарвандаҳоизеринбаровардашудаанд,ҷойгиркарданамешаванд:

1)баамниятидавлатдахлдошта,азҷумламаълумотидороисирридавлатӣёсирридигарибоқонунҳифзшаванда;

2)азмуносибатҳоиҳуқуқиоилавӣ,азҷумлаоидбапарвандаҳоимарбутбафарзандхондӣ;

3)баҳуқуқваманфиатиноболиғондахлдошта;

4)дарбораиҷиноятҳобамуқобилиозодииҷинсӣвадахлнопазирииҷинсӣ;

5)дарбораиғайриқобилиамалэътирофнамуданёмаҳдудсохтаниқобилиятиамалишаҳрванд;

6)дарбораибатариқимаҷбурӣдармуассисаҳоибемориҳоирӯҳӣбистарикунониишаҳрвандвашаҳодаткунониимаҷбуриирӯҳӣ;

7)дарбораивориднамуданиислоҳ,тағйиротваиловаҳобасабтиаснодиҳолатишаҳрвандӣ.

 

Моддаи 16. Ҷойгир намудани иттилоот оид ба фаъолияти судҳо дар бинои судҳо

Бо мақсади шинос шудани истифодабаранда ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо дар бинои судҳо овезаҳои иттилоотӣ ва ё воситаҳои техникии таъиноташон шабеҳ ҷойгир карда мешаванд, ки онҳо бояд дорои чунин маълумот бошанд:

1) тартиби қабули шахсони воқеӣ ва намояндаи шахсони ҳуқуқӣ;

2)маълумотдарбораирӯз,соатваҷойибаррасиипарвандаҳоисудӣ;

3)тартибиворидшуданбатолоримаҷлисисудвабиноисудҳовачораҳоитаъсиррасонӣнисбативайронкунандагонитартиботимаҷлисисуд;

4)тартибигирифтанииттилоотоидбафаъолиятисудҳо;

5)маълумотидигаре,кибаистифодабарандаииттилоотзарурмебошад.

 

Моддаи 17. Ҷойгир намудани иттилоот оид ба фаъолияти судҳо, ки дар бойгонӣ мебошанд

Ҷойгир кардани иттилоот оид ба фаъолияти судҳо, ки дар бойгонӣ мебошанд, бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда мешавад.

 

Моддаи 18. Дархост намудани иттилоот оид ба фаъолияти судҳо аз ҷониби истифодабарандаи иттилоот ва тартиби пешниҳод кардани иттилоот

 1. Истифодабарандаи иттилоот ҳуқуқ дорад ба суд бо дархост бевосита ё ба воситаи намояндааш, ки ваколатҳои ӯ бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шудаанд, барои гирифтани иттилоот муроҷиат намояд.
 2. Дар дархост суроғаи почтавӣ, рақами телефон ва ё факс ё ин ки суроғаи электронӣ барои ирсол намудани ҷавоб ба дархост ё дақиқ кардани мазмуни дархост, инчунин насаб, ном ва номи падари дархосткунанда нишон дода мешаванд. Дархости хаттӣ аз тарафи дархосткунанда ё намояндаи ӯ имзо карда мешавад.
 3. Дархост дар судҳо бо тартиб ва муҳлатҳои муқарраркардаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи муроҷиатҳои шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ» баррасӣ карда мешавад.
 4. Ҷавоб ба дархост бояд иттилооти дархостшуда ё ҷавоби радди асосноккардашудаи пешниҳоди чунин иттилоотро дар бар гирад.
 5. Иттилоот оид ба фаъолияти судҳо ройгон пешниҳод карда мешаванд, агар дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон тартиби дигар муқаррар нагардида бошад.

 

Моддаи19.Асосҳое,киимкониятипешниҳоднамуданииттилоотоидбафаъолиятисудҳороистисноменамоянд

1.Иттилоотоидбафаъолиятисудҳодарҳолатҳоизеринпешниҳодкарданамешаванд,агар:

1)дархостносаҳеҳбуда,пешниҳоднамуданииттилоотидахлдоррооидбафаъолиятисудҳоғайриимконгардонад;

2)дардархостталаботиқисми2моддаи18Қонунимазкурриоянашудабошанд;

3)иттилоотидархостшудабаиттилоотидастрасиашонмаҳдудмансуббошанд;

4)иттилоотидархостшудаамалишавииадолатисудирохалалдорнамоянд;

5)пешниҳодииттилоотидархостшудатаъминиамниятииштирокчиёнимурофиаисудирохалалдорсозад;

6)иттилоотидархостшудақабланбаистифодабарандаииттилоотдастрасшудабошанд;

7)дардархостмасъалаишарҳимеъёриҳуқуқ,тавзеҳитатбиқион,баҳодиҳииҳуқуқиисанадҳоисудӣёиҷрокарданикоридигарииттилоотие,кибевоситабаҳуқуқууҳдадориҳоидархосткунандаалоқаманднамебошанд,гузошташудабошанд.

2.Судҳоҳуқуқдорандиттилоотроазрӯидархостоидбафаъолияташонпешниҳоднакунанд,агариниттилоотдарвоситаҳоиахбориоммаваёдарсомонаисудҳонашршудабошанд.Даринмавриддарҷавоббадархостном,санаинашрварақамивоситаҳоиахбориомма,кидарониттилоотидархостшуданашргардидаандёсуроғаисомона,кидарониттилоотидархостшудаҷойгиркардашудаанд,нишондодамешаванд.

 

БОБИ4.ҲАМКОРИИСУДҲОБОВОСИТАҲОИАХБОРИОММА

 

Моддаи20.Мақсадвашаклҳоиҳамкориисудҳобовоситаҳоиахбориомма

Ҳамкориисудҳобовоситаҳоиахбориоммабомақсадииттилоотониивоқеӣвасаҳеҳоидбафаъолиятисудҳодаршаклҳоизеринамалӣкардамешавад:

1)дастрасииозодонаинамояндагонивоситаҳоиахбориоммабабиновасомонаисудҳо,кидаронҳоиттилоотоидбафаъолиятисудҳоҷойгиркардашудаанд,инчунинҳузурдоштанионҳодармурофиаҳоиошкороисудӣ;

2)пешниҳодииттилоотоидбафаъолиятисудҳоазрӯидархостивоситаҳоиахбориомма;

3)инъикосииттилоотониифаъолиятисудҳо,азҷумламасъалаҳоитакмилиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистон,кифаъолиятизикргардидаротанзимменамояд;

4)иштирокивоситаҳоиахбориоммадарнишастҳоиматбуотӣвадигарчорабиниҳоиякҷояисудҳо;

5)шаклҳоидигариҳамкорие,кибақонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонмухолифатнамекунанд.

 

Моддаи 21. Намояндаи расмии судҳо оид ба ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма

 1. Намояндаи расмии судҳо оид ба ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма раиси суд ё шахсе мебошад, ки аз ҷониби ӯ ваколатдор карда шудааст.
 2. Судҳо бо мақсади ташкили ҳамкорӣ бо воситаҳои ахбори омма метавонанд дар дастгоҳҳои худ бахши сохтории дахлдор ё ин ки шахси ваколатдорро, ки ҳуқуқ ва уҳдадориҳояшон оид ба амалӣ намудани ҳамкории зикргардида мувофиқан бо санадҳои танзимкунандаи фаъолияти дохилии судҳо муқаррар карда мешаванд, муайян намоянд.

 

БОБИ 5. ҲИФЗИ ҲУҚУҚ ВА НАЗОРАТИ ДАСТРАСӢ БА ИТТИЛООТ ОИД БА ФАЪОЛИЯТИ СУДҲО

 

Моддаи 22. Ҳифзи ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо

Нисбат ба амали (беамалии) шахсони мансабдоре, ки ҳуқуқи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳоро вайронмекунад, бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон шикоят кардан мумкин аст.

 

Моддаи 23. Ҳалли баҳсҳои марбут ба дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо

Баҳсҳо вобаста ба дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ карда мешаванд.

 

Моддаи24.Назоратидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳо

1.Назоратидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳоазҷонибираисисуддардоираисалоҳияташамалӣкардамешавад.

2.Тартибиамалӣнамуданиназоратидастрасӣбаиттилоотоидбафаъолиятисудҳобосанадҳоитанзимкунандаифаъолиятидохилиисудҳомуқарраркардамешавад.

 

БОБИ6.МУҚАРРАРОТИХОТИМАВӢ

 

Моддаи25.ҶавобгарӣбароириоянакарданиталаботиҚонунимазкур

ШахсонивоқеӣваҳуқуқӣбароириоянакарданиталаботиҚонунимазкурботартибимуқаррарнамудаиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонбаҷавобгарӣкашидамешаванд.

 

Моддаи 26. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур

Қонуни мазкур пас аз интишори расмӣ мавриди амал қарор дода шавад.

 

 

Президенти

ҶумҳурииТоҷикистон                                                ЭмомалӣРАҲМОН

 

 

ш.Душанбе,

25июнисоли2021,

№1783